Những điểm lưu ý trong bộ luật kinh doanh bất động sản 2015

Bất động sản là tài sản sản có giá trị lớn. Chính vì vậy, việc kinh doanh bất động sản phải luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nhằm khắc phục những thiếu sót và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật bất động sản thì luật bất động sản 2015 đã được ban hành. Sau đây là những điểm lưu ý trong bộ luật kinh doanh bất động sản 2015. Các bạn có thể tham khảo các thông tin khác.

 Áp dụng các hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014, có hiệu lực ngày 1/7/2015, tất cả các hoạt động kinh doanh bất động sản, các hợp đồng liên quan đến bất động sản được thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 52.

Điểm lưu ý đầu tiên trong Luật kinh doanh bất động sản 2015 đó là vẫn áp dụng theo như luật bất động sản 2014. Tuy nhiên, đối với các loại hợp đồng mẫu thì sẽ được áp dụng theo mẫu các hợp đồng được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 1/7/2015.

 Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Vẫn áp dụng Điều 36 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đối với các hoạt động có nội dung liên quan đến chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Tuy nhiên, các trình tự, thủ tục và mẫu văn bản về chuyển nhượng trên sẽ áp dụng theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng đã ban hành.

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trong luật kinh doanh bất động sản 2015

Khi thực hiện các hoạt động có nội dung chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì áp dụng những quy định tại Điều 59 của luật bất động sản 2014. Mặt khác, trình tự, thủ tục và mẫu văn bản chuyển nhượng sẽ tuân thủ theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng đã ban hành.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Trong luật kinh doanh bất động sản cũ đã quy định rõ tại Mục 6 Chương II về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Tuy nhiên, đối với trình tự và thủ tục chuyển nhượng phải tuân thủ theo quy định Luật kinh doanh bất động sản 2015 (Điều 51) và Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Khi mà thị trường bất động sản sôi động thì nghề môi giới bất động sản ngày càng trở nên thịnh hành trong xã hội hơn. Chính vì vậy việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và cấp chứng chỉ hành nghề là vô cùng cần thiết.

Trong  Luật kinh doanh bất động sản 2014, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tuân thủ quy định tại Điều 68.

Mặt khác, theo luật kinh doanh bất động sản 2015 phải áp dụng thêm Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2006 và Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Riêng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản sẽ áp dụng theo những quy định trong Nghị định số 153/2007/NĐ-CP. 

Đồng thời áp dụng Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành khung Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, định giá bất động sản và quản lý.

Đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản thì theo luật kinh doanh bất động sản 2015 phải tuân thủ các quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây là những điểm cần lưu ý trong luật bất động sản 2015. Luật kinh doanh bất động sản 2015 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015 thay thế luật kinh doanh bất động sản 2006, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *